11. ročník Medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza

Spoločnosť J. K. Mertza v spolupráci Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU v Bratislave vyhlasuje

11. ročník Medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza

 

Termín:

20. 6. - 22. 6. 2018

 

Miesto konania:

Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1

 

Vekový limit:

nar. v roku 1986 a neskôr

 

Súťažný program:

1. kolo:
program v trvaní maximálne 12 minút, musí obsahovať skladbu J. K. Mertza

 

2. kolo:
program v trvaní maximálne 15 minút, nesmie obsahovať skladbu z predchádzajúceho súťažného kola

 

3. kolo – finále:
program v trvaní maximálne 30 minút, musí obsahovať skladbu J. K. Mertza, môže obsahovať skladby z predchádzajúcich súťažných kôl (okrem skladby J. K. Mertza) v max. dĺžke 10 minút

 

Podmienkou je hra spamäti.
Na požiadanie predloží účastník porote notový materiál predvádzanej skladby.
Dodržiavanie časových limitov je záväzné. Po prekročení časového limitu si porota vyhradzuje právo účastníka prerušiť a hodnotený bude výkon, ktorý do prerušenia zaznel.
Súťažný program potvrdí každý účastník pri registrácii.
 

Prihlášky:

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára na našej webstránke alebo vyplnením prihlášky vo formáte .doc a jej odoslanie na adresu:

festival.jkmertz.info@gmail.com alebo: Spoločnosť J. K. Mertza, Rozvodná 11B, 83101 BRATISLAVA 37, Slovensko 

Prílohy ku prihláške: fotografia, krátky životopis, kópia občianskeho preukazu / ID karty, kópia dokladu o úhrade účastníckeho poplatku (poštová alebo banková potvrdenka, prntscreen z internetbankingu...)

Uzávierka prihlášok je po dosiahnutí maximálneho počtu - 30 účastníkov, najneskôr 31. mája 2018. Rozhoduje termín úhrady účastníckeho poplatku.

 

Účastnícky poplatok je 70 €

Poplatok je potrebné poukázať na účet Spoločnosti J. K. Mertza:

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854 SWIFTCODE: CEKOSKBX
(Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno. Bankové poplatky sú na strane účastníka)
 
Účastnícky poplatok zahŕňa vstupné na večerné koncerty 20. a 21. 6. 2018, voľný vstup na prednášky, semináre a výstavy a pasívnu účasť na majstrovských kurzoch 43. Gitarového festivalu J. K. Mertza.
Poplatok je nevratný, nezahŕňa náklady na ubytovanie, stravu a cestovné náklady.
 

Tipy na ubytovanie

 

Ceny

1. cena

Majstrovská gitara – Masaki Sakurai  - Model Maestro - RF
Koncerty na medzinárodných festivaloch:
  • Gitarový festival J. K. Mertza Bratislava, SK
  • Forum Gitarre Wien, AT
  • Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu, PT
  • Balatonfüred International Guitar Festival, HU
Darčekový box od Spoločnosti D´Addario
Vecná cena od spoločnosti Music Mania
 

2. cena

Karbónové gitarové puzdro firmy CCCases v hodnote 1 050,- €
500 €
Darčekový box od Spoločnosti D´Addario
Vecná cena od spoločnosti Music Mania
 

3. cena

300 €
Darčekový box od Spoločnosti D´Addario
Vecná cena od spoločnosti Music Mania
 

Cena Združenia pre klasickú gitaru

150 € pre najúspešnejšieho slovenského účastníka súťaže

Vecná cena od spoločnosti Music Mania
(podmienkou je minimálne postup do 2. kola)

Cena Hudobného fondu

200 € za najlepšiu interpretáciu skladby J. K. Mertza

Vecná cena od spoločnosti Music Mania

 

Porota:

Výkony súťažiacich posudzuje medzinárodná porota, zložená z domácich a zahraničných umelcov, pedagógov a odborníkov.
Systém hodnotenia – bodovací – 0 – 25 b.
Porota si vyhradzuje právo ceny neudeliť alebo ceny rozdeliť.
Rozhodnutie poroty je konečné a nemenné. Proti rozhodnutiu poroty sa nie je možné odvolať. 
Člen poroty, ktorý má príbuzenský vzťah, alebo je aktuálnym pedagógom účastníka, nemá právo tohto účastníka hodnotiť.
 

Ďalšie podmienky:

Účastníci súťaže môžu zo súťaže odstúpiť, avšak bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.
Každý účastník je pri registrácii povinný na vyzvanie organizátorov súťaže preukázať svoju totožnosť a vek.
Súťaž je verejná a súťažiaci podpisom prihlášky dávajú súhlas na nahrávanie ich výkonu počas súťaže.
Poradie sa losuje pred začiatkom každého súťažného kola. V prípade neprítomnosti účastníka na losovaní je jeho poradie losované poverenou osobou organizátora.
Finále súťaže je verejné vo forme koncertu.
Cestovné náklady a náklady na pobyt si hradí každý účastník sám, nie sú súčasťou účastníckeho poplatku.
V prípade potreby sa berie do úvahy slovenský text podmienok súťaže.
 
Partneri súťaže:
Hlavný partner festivalu: