Spoločnosť J. K. Mertza

Občianske združenie Spoločnosť J. K. Mertza vzniklo roku 2008 a založili ho ľudia, ktorí sa podieľali na organizácii festivalu. Hlavnou prioritou združenia je organizácia a podpora medzinárodného Gitarového festivalu J. K. Mertza a vzdelávacích podujatí pre študentov a pedagógov gitarovej hry (Guitarissimo Bratislava a i.). Okrem toho majú členovia združenia zámer podporovať gitarové umenie na Slovensku a najmä informovať, popularizovať a dostať do širšieho povedomia umeleckej aj laickej verejnosti osobnosť a dielo bratislavského rodáka, gitaristu a skladateľa J. K. Mertza. Spoločnosť J. K. Mertza sa od svojho vzniku stala organizátorom medzinárodného Gitarového festivalu J. K. Mertza.

 

Predstavitelia a výkonní členovia Spoločnosti J. K. Mertza

prof. Jozef Zsapka - štatutár Spoločnosti J. K. Mertza, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ festivalu, tvorba dramaturgií, komunikácia s médiami

Jozef Zsapka sa preslávil svojou intenzívnou umeleckou aktivitou. Výrazne ovplyvňuje slovenské interpretačné umenie, ktoré reprezentuje vo svete s veľkým úspechom. Koncertoval v Japonsku, USA, Mexiku, Austrálii, Anglicku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Lichtenštainsku, Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švédsku, Grécku, Turecku, štátoch bývalej Juhoslávie, Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Rusku, Thajsku, Mongolsku, Vietname, Kube, Bulharsku a Rumunsku.

Pravidelne účinkuje so svojou manželkou - flautistkou Dagmar, s ktorou tvoria svetoznáme duo. Pôsobí ako sólista, komorný hráč, tiež vystupuje s prominentnými symfonickými orchestrami. Jeho aktivity v oblasti koncertného života sú veľmi rôznorodé.

Je uznávaným pedagógom, v roku 1997 bol prezidentom SR menovaný za Profesora. Pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave.

Je zakladateľom a do roku 2014 umeleckým riaditeľom Gitarového festivalu J. K. Mertza v Bratislave. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných gitarových súťažiach ako člen porôt (Viedeň, Volos, Budapest, Eschen, Rust, Sernancelhe, Kutná Hora, Bangkok  atď.)

Vedie majstrovské kurzy po celom svete (Rakúsko, Maďarsko, Liechtenstein, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Kuba, Japonsko, USA, Mexiko, Thajsko ai.)

www.zsapka.com

 

doc. Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. - štatutár Spoločnosti J. K. Mertza, riaditeľ festivalu, tvorba dramaturgií a textov, komunikácia s médiami, propagácia

Martin Krajčo vyštudoval hru na gitare v triede prof. Jozefa Zsapku na bratislavskom Konzervatóriu a na VŠMU. Na mnohých európskych majstrovských kurzoch študoval pod vedením Costasa Cotsiolisa, Lea Brouwera, Álexa Garrobého, Huberta Käppela, Zorana Dukića, Jorgosa Panetsosa, Alberta Walter Salina, Luisy Walkerovej a iných významných gitaristov. Získal ocenenia na domácich a medzinárodných súťažiach. Dosiaľ účinkoval na mnohých domácich i medzinárodných festivaloch a na koncertoch v európskych krajinách.

Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi i zahraničnými orchestrami a ako komorný hráč s významnými sólistami a súbormi (Emily Van Evera, Andrea Dudášová, Sefika Kutluer, Eugen Prochác, Ján Slávik, Moyzesovo kvarteto, Bratislavské sláčikové kvarteto).

Od roku 1997 je členom Bratislavského gitarového kvarteta, ktoré koncertovalo na Slovensku i v takmer všetkých krajinách Európy a premiérovo uviedlo skladby viacerých slovenských autorov. Bratislavské gitarové kvarteto spolupracovalo s orchestrami na uvedení koncertantných skladieb Joaquína Rodriga, Petra Breinera, Germaine Tailleferre a Martina Burlasa. S manželkou Radkou sa Martin Krajčo venuje tiež duetovej hre. Je domácim priekopníkom hry na historických nástrojoch 19. storočia.

Ako pedagóg hry na gitare pôsobí na VŠMU v Bratislave.

www.martinkrajco.com

 

Ďalší členovia spoločnosti a festivalový tím:

Mgr. art. Zuzana Meleková - vedenie účtovníctva, správa webstránky, propagácia, komunikácia s médiami

Zuzana Meleková vyštudovala hru na gitare na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v triede Doc. Jána Labanta. Zúčastnila sa mnohých gitarových festivalov, kde študovala pod vedením mnohých významných gitaristov. Pedagogicky pôsobila na ZUŠ Jána Cikkera, Univerzite Mateja Bela a Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Konzervatóriu v Bratislave.

V súčasnosti pracuje v Hudobnom centre a príležitostne pracuje pre niekoľko neziskových organizácií v oblasti kultúry a vzdelávania. Vo voľnom čase sa venuje historicky poučenej interpretácii na renesančnej lutne a barokovej gitare.

 

Mgr. art. Radka Krajčová - vzdelávacie aktivity, propagácia, komunikácia s médiami

Radka Krajčová študovala hru na gitare pod vedením Jaroslava Škopka a Jaroslava Kormundu v Lubech u Chebu, na Konzervatóriu v Plzni (prof.A. Černý) a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Jozefa Zsapku. Už počas svojho štúdia získala ocenenia na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Kutnej Hore a sólovo vystupovala v Čechách a v zahraničí (Belgicko, Nemecko, Rakúsko). Absolvovala viaceré majstrovské kurzy u popredných gitaristov (napr. V. Mikulka, G. Crosskey, M. Mysliveček).

Umelecky pôsobí v Bratislavskom gitarovom kvartete, ktorého členkou je od jeho založenia (1995).  Spolu s manželom Martinom realizovali roku 2006 CD nahrávku diel J. K. Mertza pre gitaru a gitarové duo (vyd. Diskant). Táto historicky prvá nahrávka Mertzových kompozícií na Slovensku zaznamenala pozitívne odozvy v domácej aj zahraničnej odbornej tlači (American Record Guide 07-08/2007).

Okrem koncertnej činnosti je Radka Krajčová činná aj organizačne a pedagogicky. Jej žiaci sú pravidelne oceňovaní na domácich aj medzinárodných súťažiach. V súčasnosti vyučuje na Konzervatóriu v Bratislave.

 

Eva Mareková - sociálne siete, tvorba textov, propagácia

Eva Mareková sa venuje fyzioterapii detí i dospelých. Vo svojej praxi využíva najmä metódy Dynamickej Neuromuskulárnej Stabilizácie, ktorá stavia na prirodzených prepojeniach funkcií centrálnej nervovej sústavy s kvalitou pohybu a stabilizácie.

S gitarovým svetom je prepojená prostredníctvom svojho štúdia na Konzervatóriu v Bratislave, ktoré absolvovala pod vedením Radky Krajčovej a Martina Krajča.

www.larosa.sk

 

Mgr. art. Miloš Tomašovič, PhD. - vzdelávacie aktivity pre pedagógov ZUŠ

Miloš Tomašovič študoval hru na gitare na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku, doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou na Katedre hudobnej výchovy PF UK. Absolvoval majstrovské kurzy u významných osobností gitarového umenia (A. Carlevaro, L. Brouwer, J. Duarte, M. Mysliveček a ď.), získal niekoľko ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (napr. na Radio France v Paríži).

V rokoch 1995 – 2010 bol členom Bratislavského gitarového kvarteta, s ktorým koncertoval na najvýznamnejších európskych festivaloch. Jeho hru si možno vypočuť na CD Musica Academica (Slovart Records), Bratislava Guitar Quartet (Akcent) a Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič (Hevhetia).

Po obmedzení koncertných aktivít (zo zdravotných dôvodov) sa od roku 2010 venuje najmä pedagogickej a lektorskej činnosti. Od roku 1989 vyučuje na základnej umeleckej škole v Bratislave, od roku 1995 je externým pedagógom na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša a od roku 2014 pôsobí ako odborný asistent na Katedre hudobnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 2012 – 2013 bol vedúcim skupiny strunových nástrojov pre tvorbu Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ. Je spoluorganizátorom Gitarového festivalu J. K. Mertza, často je pozývaný do porôt slovenských i medzinárodných súťaží.

 

Mgr. art. Miloš Slobodník - sprievodné aktivity

Miloš Slobodník vyštudoval hru na gitare na VŠMU v Bratislave, v triede prof. Jozefa Zsapku. Venuje sa sólovej i komornej hre, je jedným zo zakladajúcich členov Bratislavského gitarového kvarteta. Koncertoval na mnohých festivaloch na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Grécku, bývalej Juhoslávii, Nemecku a Severnom Írsku. Ako sólista i komorný hráč realizoval viacero nahrávok pre rozhlas a televíziu.

Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave.

 

Mgr. art. Karol Samuelčík, ArtD. - sprievodné aktivity, sociálne siete, propagácia

Karol Samuelčík študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pod vedením prof. J. Zsapku v roku 2016 ukončil svoje päťročné štúdium s najvyššou poctou - Cenou rektora. Hudobné vzdelanie si rozšíril počas výmenného študijného pobytu v Španielsku u slávnej gitaristky Margarity Escarpy. Zúčastnil sa viacerých festivalov a majstrovských kurzov u L. Brouwera, S. Assada, P. Steidla, C. Domeniconiho, M. Sociasa, R. Smits, M. Dyllu, A. Pierriho, C. Marchioneho, R. Dyensa a ďalších. Absolvoval doktorantské štúdium na VŠMU v Bratislave (prof. J. Zsapka) a študoval na Escola superior de la música v Barcelone (Á. Garrobé). 

Koncertne sa predstavil ako sólista i v spolupráci s významnými orchestrami na mnohých festivaloch doma i v zahraničí (Španielsko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Maďarsko, Grécko, Čína, Hong Kong,...).

V roku 2016 nahral pre spoločnosť Diskant svoje debutové CD s dielami od Isaaca Albéniza, Johanna Sebastiana Bacha a Vicente Asencia.

Ako pedagóg hry na gitare pôsobí na VŠMU v Bratislave.

www.karolsamuelcik.com

 

Údaje Spoločnosti J. K. Mertza

Názov: Spoločnosť J. K. Mertza
Sídlo: Rozvodná 11B, 83101 Bratislava 37
IČO: 42131570
DIČ: 2022558208
Kontakt: festival.jkmertz.info@gmail.com

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854 SWIFTCODE: CEKOSKBX