12. Medzinárodná gitarová súťaž J. K. Mertza

Spoločnosť J. K. Mertza v spolupráci Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU v Bratislave vyhlasuje

12. ročník Medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza

 

Termín:

20. 6. - 22. 6. 2020

(registrácia a losovanie poradia pre 1. kolo súťaže – 19. 6. vo večerných hodinách)

 

Miesto konania:

Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1

 

Vekový limit:

nar. v roku 1988 a neskôr

 

Súťažný program:

1. kolo:
program v trvaní maximálne 12 minút, musí obsahovať skladbu J. K. Mertza

 

2. kolo:
program v trvaní maximálne 15 minút, nesmie obsahovať skladbu z predchádzajúceho súťažného kola

 

3. kolo – finále:
program v trvaní maximálne 30 minút, musí obsahovať skladbu J. K. Mertza, môže obsahovať skladby z predchádzajúcich súťažných kôl (okrem skladby J. K. Mertza) v max. dĺžke 10 minút

 

Podmienkou je hra spamäti.
Na požiadanie predloží účastník porote notový materiál predvádzanej skladby.
Dodržiavanie časových limitov je záväzné. Po prekročení časového limitu si porota vyhradzuje právo účastníka prerušiť a hodnotený bude výkon, ktorý do prerušenia zaznel.
Súťažný program potvrdí každý účastník pri registrácii.
 

Prihlášky:

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom on-line formulára alebo vyplnením prihlášky vo formáte .doc a jej zaslaním na e-mailovú adresu festivalu festival.jkmertz.info@gmail.com

ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

Prílohy ku prihláške:

  • kópia (sken) ID preukazu
  • potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku (poštová alebo banková potvrdenka, printscreen z internetbankingu...)
  • krátky životopis
  • fotografia

Uzávierka prihlášok je po dosiahnutí maximálneho počtu - 30 účastníkov, najneskôr 31. mája 2020. Rozhoduje termín úhrady účastníckeho poplatku.

 

Účastnícky poplatok je 70 €

Spôsob úhrady – prevodom na účet:
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
názov účtu: Spoločnosť J. K. Mertza, číslo účtu: 4006 212 854 / 7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, SWIFTCODE: CEKOSKBX
(Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno. Bankové poplatky sú na strane platiteľa.)

      Účastnícky poplatok zahŕňa vstupné na jeden koncert hlavného festivalového programu podľa vlastného výberu a pasívnu účasť na majstrovských kurzoch a iných sprievodných podujatiach 45. Gitarového festivalu J. K. Mertza.

Poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie, stravu a cestovné náklady a je nevratný.


Ceny

1. cena

Majstrovská gitara – Masaki Sakurai  - Model Maestro - RF
Koncerty na medzinárodných festivaloch:
  • Gitarový festival J. K. Mertza Bratislava, SK
  • Forum Gitarre Wien, AT
  • Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu, PT
  • Balatonfüred International Guitar Festival, HU
  • Silesian Guitar Autumn, Tychy, PL

Vecné ceny

 

2. cena

500 €

Vecné ceny

 

3. cena

300 €

Vecné ceny

 

Cena Združenia pre klasickú gitaru

150 € pre najúspešnejšieho slovenského účastníka súťaže
(podmienkou je minimálne postup do 2. kola)

 


Porota:

Výkony súťažiacich posudzuje medzinárodná porota, zložená z domácich a zahraničných umelcov, pedagógov a odborníkov.
Systém hodnotenia – bodovací – 0 – 25 b.
Porota si vyhradzuje právo ceny neudeliť alebo ceny rozdeliť.
Rozhodnutie poroty je konečné a nemenné. Proti rozhodnutiu poroty sa nie je možné odvolať. 
Člen poroty, ktorý má príbuzenský vzťah, alebo je aktuálnym pedagógom účastníka, nemá právo tohto účastníka hodnotiť.
 

Ďalšie podmienky:

Účastníci súťaže môžu zo súťaže odstúpiť, avšak bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.
Každý účastník je pri registrácii povinný na vyzvanie organizátorov súťaže preukázať svoju totožnosť a vek.
Súťaž je verejná a súťažiaci podpisom prihlášky dávajú súhlas na nahrávanie ich výkonu počas súťaže.
Poradie sa losuje pred začiatkom každého súťažného kola. V prípade neprítomnosti účastníka na losovaní je jeho poradie losované poverenou osobou organizátora.
Finále súťaže je verejné vo forme koncertu.
V prípade potreby sa berie do úvahy slovenský text podmienok súťaže.
 
Partneri súťaže:
Hlavný partner festivalu:
S finančným príspevkom Hudobného fondu.
 

11. Medzinárodná súťaž J. K. Mertza - 2018 - výsledky a fotogaléria